Selasa, 22 Oktober 2013

Tatang Zaelani: Tamu "Istimewa" keur Si Bungsu

Pamatéri Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) Mitra Sunda 2013
keur m
éré matéri di Gedung Peprustakaan UPI (20/10)

Pamilon kagiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), dibagéakeun ku rupa-rupa matéri ti para inohong Sunda. Saptu jeung Minggu (20-21/10). Kagiatan nu dilaksanakeun di gedung perpustakaan lantéy opat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ieu ngadatangkeun Drs. H. Elin Syamsuri nu méré matéri ngeunaan Sunda jeung Kabudayaanna, Budi Rahayu Tamsyah nu méré matéri ngeunaan Kamekaran Media Massa jeung Nulis Opini, sarta matéri Kamekaran Sastra Sunda jeung Nulis Sastra, ti Sastrawan Sunda Hadi AKS.
Aresiasi hadé ditepikeun ku saurang pamilon, Dinny Octaviasari Rahayu. Dini nyebutkeun, boh matéri nu ditepikeun boh nu méré matérina matak nyugemakeun manéhna. “Pa Elin dina ngadugikeun matérina téh saé pisan, tiasa mangaruhan, retorikana téh saé pisan, matak nerap,” Ceuk ieu mahasiswa entragan 2013. Jaba matéri ti para inohong Sunda, pamilon ogé dibekelan matéri-matéri ngeunaan kapaminpinan, diantarana Dialektika Organisasi ku Diky Arliana, Problem Solving ti Arif Ali Abdillah, Kapamingpinan ti Iman Nurdin, sarta Téknik Persidangan nu ditepikeun ku Andi Sopandi.
Ningali aprésiasi hadé ti para pamilon LDKM, Pupuhu Calagara Mitra Sunda 2013 Tatang Zaélani Tirtawijaya teu bisa nyumputkeun deui rasa kabungahna. Numtukeun Tatang, ieu kagiatan LDKM téh disiapkeun salian ti keur kapamingpinan, ogé keur nambahan pangaweruh para pamilonna. “Urang embung méré matéri jeung pematéri nu biasa-biasa keur si bungsu (Entragan 2013: red).” Ceuk Tatang teges waktu diwawancara Humas Penstarda. Tatang ogé nepikeun panghampurana ka Pupuhu BEM sarta Panata Calagara lianna saupama éta kagiatan teu luyu jeung nu dipiharep, utamana ka Pupuhu BEM. “Najan usaha urang geus diketrukeun, hampura mun hasilna teu luyu jeung naon nu geus dikonsép.” Ceuk Tatang mungkas carita.

Kacatet, teu kurang ti 92 urang Mahasiswa Entragan 2013 miluan ieu acara. Sabenerna mah, ieu acara téh diiluan ku 93 urang pamilon, ngan pamilon nu ngaranna Firman Sidiq kabur nalika acara masih lumangsung sarta teu balik deui tepi ka bérésna kagiatan. Salian ti diiluan ku pamilon jeung Panata Calagara, acara nu mangrupa runtuyan tina kagiatan Mitra Sunda 2013 ieu diluuhan ogé ku para alumni jeung lanceuk tingkat nu miboga raga katineung ka himpunan. Malah dina prak-prakanana teu asa-asa lanceuk tingkat babagi pangalamanna ka pamilon LDKM. [Humas Pensatrada]

Tidak ada komentar: